2/2022 - Анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила


 

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,
 
В качеството Ви на работодател, предлагаме на Вашето внимание анкета за проучване на потребностите Ви от работна сила. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от Вас кадри, включително и в настоящата несигурна икономическа среда.    
Проучването се осъществява за пета поредна година чрез ръководената от областния управител Комисия по заетост към областния съвет за развитие на основание чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта и се извършва два пъти в годината. 
Резултатите от анкетата подпомагат определянето на приоритетите на областните и национални политики по насърчаване на заетостта, средното и висше професионално образование и обучение, респективно правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса за запазване или увеличаване на заетостта.
       
Уважаеми работодатели,   
 
Вие може би сте участвал/а в нашето проучване и вече знаете, че Вашите отговори са важни за нас. Два пъти годишно проучваме потребностите Ви от знаещи, можещи и желаещи да работят кадри за да очертаем тенденциите в търсенето на специалисти и работници и  да насочим усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса.  Предоставената от Вас информация ще се използва само в обобщен вид и за статистически цели, при спазване на Политиката за защита на личните данни на Агенцията по заетостта, в качеството й на администратор на лични данни.
    
При необходимост можете да запазите частично попълнената анкета и да продължите по-късно попълването й.        
 
 
 
Предварително Ви благодарим за разбирането и за Вашето съдействие!