Анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила (1/2019)


 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,


В качеството Ви на работодател, предлагаме на Вашето внимание анкета за проучване на потребностите Ви от работна сила. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от Вас кадри. 
Проучването се осъществява чрез ръководената от областния управител Комисия по заетост към областния съвет за развитие на основание чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта и се извършва два пъти в годината. Резултатите от анкетата ще помогнат за определяне приоритетите на областните и национални политики по насърчаване на заетостта, средното и висше професионално образование и обучение, респективно за правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса.


Уважаеми работодатели,


Вашите отговори са важни за нас, тъй като въз основа на събраната емпирична информация ще се извършва регулярен анализ на потребностите на бизнеса от работна сила с определени знания, умения и компетентности. Предоставената от Вас информация ще се използва само в обобщен вид и за статистически цели, при спазване на Политиката за защита на личните данни на Агенцията по заетостта, в качеството й на администратор на лични данни и на българското и европейско законодателство относно защитата на физическите лица във връзка с обработването и свободното движение на лични данни.
Разчитаме на Вашата ангажираност за реално и коректно отразяване на Вашите мнения, настоящи и бъдещи потребности от работна сила. 


При необходимост можете да запазите частично попълнената анкета и да продължите по-късно попълването й.


Предварително Ви благодарим за разбирането и за Вашето съдействие!