Анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила (2/2019)


 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

В качеството Ви на работодател, предлагаме на Вашето внимание анкета за проучване на потребностите Ви от работна сила. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от Вас кадри.
Проучването се осъществява чрез ръководената от областния управител Комисия по заетост към областния съвет за развитие на основание чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта и се извършва два пъти в годината.

Уважаеми работодатели,

Вашите отговори са важни за нас, тъй като резултатите от анкетата служат за определяне приоритетите на областните и национални политики по насърчаване на заетостта, средното и висше професионално образование и обучение, респективно за правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса. Вие вече може би сте участвал/а в нашето проучване, за което Ви благодарим. Два пъти годишно проучваме Вашите потребности от знаещи, можещи и  желаещи да работят кадри за да очертаем тенденциите в търсенето на специалисти и работници.
Вече знаете, че предоставената от Вас информация ще се използва само в обобщен вид и за статистически цели, при спазване на Политиката за защита на личните данни на Агенцията по заетостта, в качеството й на администратор на лични данни.

При необходимост можете да запазите частично попълнената анкета и да продължите по-късно попълването й.

Предварително Ви благодарим за разбирането и за Вашето съдействие!